Nederlands 
  Home
  Producten
Orchidee
Boeketten
Bloemstukken
Rozen
Schilderij van bloemen
Bruiloft
Overig Creaties
Rouwstukken
Rouwkaarten
Rouwteksten
Rouwlinten
Kadobon
Tekst Kaarten
Vazen
 
  Extra
Over Sharflower
Info
iDEAL
Algemene Voorwaarden
Sitemap
Links

 

 

Algemene VoorwaardenAlgemene Voorwaarden
Betaalinformatie
Betalingen worden gedaan via:
 • Contante betalingen
 • iDEAL
Is iDEAL veilig?
Hoe veilig is iDEAL?
Bij het ontwerp van iDEAL is veel aandacht gegeven aan een zo hoog mogelijke veiligheid.
Bovendien is iDEAL net zo veilig als het internetbankieren bij de betreffende bank.
De combinatie van deze beveiligingsmaatregelen maakt iDEAL tot een veilige betaalmethode.

Het Proces
Alleen vaste klanten hebben de mogelijkheid om te kiezen tussen contante betaling of via iDEAL.
Betaling via iDEAL gaat als volgt:
 • u hebt uw bestelling in de winkelwagen opgegeven
 • u ziet een overzicht van de artikelen die u besteld heeft
 • volg dit proces en vul uw gegevens in
 • kijk of de bedragen kloppen
 • u wordt uiteindelijk via Internet naar uw bank geleid (internetbankieren)
 • u vult hier uw gegevens in
 • indien u betaald heeft, krijgt u een bevestigingsmail
 • indien wij uw betaling en bestelling binnen hebben, zal uw bestelling worden verwerkt.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Sharflower:
  De "verkoper", die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27320603
- Begunstigde
  De persoon of bedrijf, dat van Sharflower, de artikelen ontvangt, nadat ze zijn besteld en betaald

Artikel 2. Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of diensten. Tenzij anders is overeengekomen,
wordt geacht dat de bepalingen van de verkoop- en leveringsvoorwaarden door de betrokken partijen zijn
geaccepteerd. Bij het bestellen bij Sharflower en de uitvoering van betaling, accepteert de begunstigde deze
algemene voorwaarden en ontstaat een bindende koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk
schriftelijk te worden overeengekomen en worden na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de
Algemene Voorwaarden geaccepteerd.

Artikel 3. Aanbiedingen / Overeenkomsten
Alle door of namens Sharflower op het Internet, brieven of overige media gedane aanbiedingen terzake van prijzen,
offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Sharflower op geen enkele wijze bindend, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3. Overmacht
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Sharflower dit de begunstigde
zo snel mogelijk per telefoon gevolgd door een schriftelijke bevestiging per mail informeren,  zonder tot betaling van
enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Sharflower kan in geval van overmacht - na overleg met de
begunstigde - de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de
overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde of soortgelijke
omstandigheden:
te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven; belemmerende maatregelen
van overheidswege; geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat; rellen en andere
ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen; geheel of gedeeltelijke stagnatie in het
productie apparaat van -of werkstakingen of uitsluiting in –het proces waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten
worden betrokken; storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het
internet stagneren, en/of extreme weersomstandigheden.

Artikel 4. Levering
 1. De levering wordt steeds geacht te geschieden via levering door Sharflower, of een ander post- of koeriersbedrijf, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de begunstigde;
 2. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Sharflower zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de begunstigde zou aantonen dat aan Sharflower opzet of grove schuld te verwijten valt.  Indien de levering door Sharflower wordt gedaan, is Sharflower aansprakelijk voor mogelijke schade aan het artikel. Sharflower zal het artikel dan zo spoedig mogelijk vervangen;
 3. Overeengekomen leveringstijden zullen door Sharflower zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Sharflower niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren;
 4. Wanneer de levering één werkdag later wordt bezorgd dan overeengekomen, kan Sharflower besluiten de verzendkosten aan de begunstigde te crediteren. Dit zal per situatie beoordeeld worden. Vertraging in de levering van één werkdag geeft de begunstigde niet het recht de opdracht te annuleren;
 5. Sharflower behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de begunstigde nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Sharflower is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de begunstigde ten gevolge van het niet leveren;
 6. Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat de begunstigde bijvoorbeeld uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn of wellicht verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres, of om uw bestelling te annuleren. Sharflower is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de begunstigde. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren of de persoon niet op vakantie is of dat het adres nog wel klopt;
 7. Begunstigde gaat ermee akkoord dat indien de ontvanger niet thuis is, dan wel niet open doet het product, indien mogelijk bij een van de buren zal worden afgegeven;
 8. Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering doordat de begunstigde niet thuis is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geeft de begunstigde niet het recht de opdracht te annuleren of het recht op een nieuw product en/of bezorging;
 9. Indien de begunstigde niet thuis is kan de koerier of Sharflower een schriftelijk verzoek achterlaten in de brievenbus om contact op te nemen voor een nieuwe bezorgafspraak. Indien de begunstigde niet op het schriftelijke verzoek van de bloemist of koerier reageert, kan de bloemist of koerier beslissen het product na enkele dagen te vernietigen (indien het een versproduct is) of retour te sturen. Dit geeft de begunstigde en/of de afnemer niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling;
 10. Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is i.v.m. beschikbaarheid van bloemen. Dit geeft de begunstigde niet het recht de bestelling te annuleren.


Artikel 5. Betaling
U kunt op de volgende manieren uw bestelling afrekenen:
- iDEAL
- Contant
Indien uw betaling door iDEAL niet is bevestigd, zal de bestelling niet klaargezet en//of afgeleverd worden.
Betaling op rekening is alleen mogelijk voor bedrijven.


Artikel 6. Eigendom
Alle geleverde producten blijven eigendom van Sharflower totdat deze volledig zijn betaald.


Artikel 7. Klachten
1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende
    bloemkwekerijproducten  en andere producten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in
    elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan Sharflower.
3. Klachten met betrekking tot de kwaliteit dienen binnen 5 dagen na levering aan Sharflower gemeld te worden.
4. Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 48 na de oorspronkelijke
    bezorgdatum gemeld te worden.
5. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de begunstigde niet het recht tot afkeuring van de
    gehele geleverde partij.
6. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op
    voorafgaande of latere leveringen.


Artikel 8. Annuleren
1.  Bestellingen voor levering binnen Nederland kunnen tot 48 uur voor aflevering geannuleerd worden.
2.  Annuleringskosten bedragen 10% van het totale orderbedrag met een minimum van € 5,00.
     Sharflower zal zorgdragen voor een terug betaling binnen 21 dagen na de oorspronkelijke besteldatum
     van de order en brengt de annuleringskosten in mindering op het terug te balen bedrag.
3.  Uitzondering is orders van bedrijven die op rekening kopen. Deze kunnen binnen de gestelde
     termijn van punt 1 kosteloos geannuleerd worden.

Artikel 9. Internet
1. Sharflower kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie die gegeven wordt op de
    Internetsite van Sharflower. Deze informatie wordt enkel voor informatieve doeleinden geplaatst,
    derhalve is Sharflower niet aansprakelijk voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en
    andere onjuistheden die kunnen voorkomen.
2. Sharflower behoudt zich het recht voor om de internetsite en de mededelingen die daarop
    gedaan worden zonder vooraankondiging te wijzigen

Artikel 10. Persoonsgegevens
1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen.
    Wij geven uw gegevens, of de door u opgegeven adressen en overige gegevens niet door
    aan derden. Ook krijgt u door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd
    krijgen per post, e-mail of telefoon, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
2. Onze privacy policy is van toepassing

Artikel 11. Prijzen
1.  Alle vermelding van prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief administratie- en bezorgkosten.
2.  Alle bedragen worden in euro’s weergeven
4.  Bezorgkosten € 6,50 binnen een straal van 8 km van Zoetermeer.
     Voor bezorging buiten een straal van 8 km van Zoetermeer wordt een tarief
     van € 0,20 per km extra voor bezorgkosten in rekening gebracht.
6.  Bezorgkosten en toeslagen worden vastgesteld door Sharflower
7 . Sharflower behoudt het recht om prijzen aan te passen.
9.  Gedurende de looptijd van een koopovereenkomst worden de prijzen niet
     verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW tarieven

Privacy Policy
Deze bloemist respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk
worden behandeld. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens
voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen,
voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten is en hoe u deze kunt uitoefenen.

NAW gegevens
Dit zijn de gegevens die u invult voor de bestelling:

- Achternaam
- Voornaam
- Bedrijfsnaam
- Adres
- Postcode Woonplaats
- Land
- E-mail adres
- Telefoonnummer
- Aflevergegevens

1. NAW
Deze gegevens zijn nodig voor om uw bestelling te verwerken. Uw email adres en telefoonnummer
zijn hierbij handige media, om contact met elkaar te hebben wanneer er bijvoorbeeld iets mis is met uw bestelling.

2. Online Betalen
Betalen via Internet is veilig. U kunt uw bank hierover meer informatie vragen, of kijk op:


Hiernaast verstrekt Sharflower uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving
ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.
U hebt het recht, door middel van een verzoek via e-mail, om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen,
te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden
van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Overig
1. Sharflower behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien ze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd,
    met dien verstande dat tijdens de looptijd van een overeenkomst de meest gunstige bepaling voor
    de begunstigde zal prevaleren.
3. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek van de begunstigde gratis toegezonden.
 
Winkelwagen
Aantal Product  
Winkelwagen
 
  Aanbiedingen

 

Sitemap